ဖုန်း SIM Card များ မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ပြန်လည်စစ်ဆေးမည်

ဖုန်း SIM Card အသုံးပြုသူအချို့သည် အမည်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်အမှတ်စသည့် အချက်အလက်များကို မှန်ကန်စွာ ဖြည့်စွက်ခြင်း
မရှိဘဲ အသုံးပြုနေကြပါတယ်။

အချက်အလက် မှန်ကန်စွာ ဖြည့်စွက်ထားခြင်း မရှိတဲ့ SIM Card များကို အပြီးပိတ်သိမ်းသွားမယ်လို့ သိရှိရပြီး လက်ကျန်ငွေကိုလည်း
ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။

မိမိတို့ရဲ့ SIM Card မှတ်ပုံတင်ထားခြင်း ရှိ/မရှိ၊ အချက်အလက် မှန်/မမှန် စစ်ဆေးနိုင်မယ့် သက်ဆိုင်ရာ SIM Card အလိုက် စစ်ဆေးရမယ့်
နံပါတ်လေးတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။