တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းအား ထုတ်ပြန်ခြင်း

ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်က “တရားမျှတမှုရရှိ စေရေး အားလုံးပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေး (Providing Justice By All)” ဟူသော ဆောင်ပုဒ်ဖြင့် ရေးဆွဲထားသည့် မြန်မာ့တရားစီရင်ရေး၏ ငါးနှစ်တာတရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း(၂၀၂၃-၂၀၂၇)နှင့် ပထမနှစ်မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်း အစီအစဉ် (၂၀၂၃) (Year One Action Plan – 2023) အား မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် နှစ်ဘာသာဖြင့် ယနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ် တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းများကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှစတင်၍ သုံးနှစ်တာမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း ချမှတ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးနောက် ဒုတိယမြောက် မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကို ငါးနှစ်တာကာလအတွက် ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှစတင်၍ ၂၀၂၂ ခုနှစ်အထိ ချမှတ်အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့သည်။ မြန်မာ့တရားစီရင်ရေး၏ ယခုရေးဆွဲထုတ်ပြန် လိုက်သည့် တရားစီရင်ရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၂၃-၂၀၂၇) သည် တတိယမြောက်စီမံကိန်းဖြစ်ပြီး အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာမိတ်ဖက်အဖွဲအစည်းများ၏ ပံ့ပိုးမှုမပါဝင်ဘဲ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၏ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအဖွဲနှင့် တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်များမှ တာဝန် ရှိသူများအကြား အပြန်ပြန်အလှန်လှန် ဆွေးနွေးညှိနှိင်းပြီး နောက် ယခုကဲ့သို အောင်မြင်စွာ ထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုပြင် ငါးနှစ်တာတရားစီရင်ရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွင် ယခင်ငါးနှစ်တာစီမံကိန်းအပေါ် အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် အဆိုပါစီမံကိန်း၏ ကနဦးနှစ်ဖြစ်သည့် ၂၀၂၃ ခုနှစ်အတွက် ပထမနှစ်မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်း အစီအစဉ်ကိုလည်း ထည့်သွင်း ဖော်ပြထားပါသည်။

တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၂၃-၂၀၂၇) ကို ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၏ အင်တာနက် စာမျက်နှာ www.unionsupremecourt.gov.mm တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါသည်။