မြန်မာနိုင်ငံတွင် တိုင်းရင်းသားပေါင်း (၁၃၅) မျိုးသာရှိ

ဗမာ က ကိုး

ကယား ကိုးနှင့်

ဆယ့်တစ် မျိုး ကရင်

ကချင် ဆယ့်နှစ်

ရှမ်းဖြစ် သုံးသုံး

ချင်း ငါးသုံး ပါ

တစ် မှာက မွန်

ရခိုင် ခွန် (ခုနှစ်) ဟု

ပေါင်းစည်းစုထား တစ်သုံးငါး