၁၉၉၃ ခုနှစ်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစောသော ဆေးဝါးများဆိုင်ရာ ဥပဒေ

မူးယစ်ဆေးဝါး(သို့) စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးကို လက်ဝယ်ထားမှု၊ သယ်ယူပို့ဆောင်မှု(အနည်းဆုံး ထောင် ၅ နှစ်မှ အများဆုံး ၁၀ နှစ်။ မူးယစ်ဆေးဝါး(သို့) စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးကို ရောင်းချရန်အလို့ငှာ လက်ဝယ်ထားမှု၊ သယ်ယူပို့ဆောင်မှု(အနည်းဆုံး ထောင် ၁၀ နှစ်မှ အများဆုံး နှစ်အကန့်အသတ်မရှိ)။ မူးယစ်ဆေးဝါး(သို့) စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးကို ထုတ်လုပ်မှု၊ ဖြန့်ဖြူးမှု၊ ရောင်းချမှု(အနည်းဆုံး ထောင် ၁၅ နှစ်မှ အများဆုံး သေဒဏ်)။