ရဲသွေးရဲမာန် စစ်ချီတေး

နိုင်ငံတော်၊ ပြည်သူလူထုနဲ့ အမျိုးဘာသာ/သာသနာကိုကာကွယ်နေတဲ့ တပ်မတော်သား…ငါတို့စစ်သား…