(၄၉)ကြိမ်မြေက်အောင်ဘာလေ ထီဖွင့်ပွဲ၊ ထီပေါက်စဉ်

🏆သိန်း ၅၀၀၀ ဆုကြီး
ဃ ၅၉၉၇၁၅
🏆သိန်း ၁၀၀၀ ဆုကြီး
ဂ ၅၈၈၉၁၈
🏆ကျပ် သိန်း ၅၀၀
စ ၈၈၁၃၉၃
င ၄၄၉၄၆၉
ဆ ၈၄၁၈၃၁
🏆ကျပ် သိန်း၂၀၀
စ ၈၀၆၂၅၉
ခ ၂၈၇၉၁၁
စ ၆၅၃၀၇၃
က ၁၉၄၇၇၆
🏆ကျပ် သိန်း၁၀၀
ဂ ၆၃၉၈၈၈
ဃ ၈၂၁၄၈၅
ဃ ၅၃၉၉၄၁
က ၈၄၄၈၂၆
ခ ၃၁၇၃၅၁
က ၁၃၀၉၇၁
င ၂၂၀၆၀၀
🏆ကျပ်သိန်း ၅၀
ဂ ၅၄၈၇၅၆
စ ၃၃၄၆၈၅
ဆ ၆၇၈၀၄၂
ဆ ၂၄၆၀၀၉
ခ ၁၀၉၅၄၂
ဂ ၃၇၄၃၀၆
ခ ၂၉၅၉၁၄
ဃ ၅၁၆၁၇၆
🏆 ကျပ်သိန်း ၂၀
ဃ ၆၃၉၉၉၆
စ ၇၀၂၀၉၈
ဃ ၁၉၀၁၈၀
ဃ ၇၇၀၃၅၂
စ ၁၆၅၉၆၃
ဃ ၇၆၇၈၇၇
င ၁၉၃၈၇၃
ဃ ၈၉၇၉၅၅
ဂ ၈၀၆၇၄၄
ခ ၂၉၇၄၁၇
င ၃၆၅၅၇၂
ဆ ၆၆၁၁၇၆
င ၇၅၅၆၉၂
စ ၇၂၃၀၂၃
🏆ကျပ် ဆယ်သိန်း ဆု
က ၂၆၆၅၁၃
ဆ ၇၉၄၂၉၀
က ၅၃၁၆၆၉
ခ ၁၁၉၀၃၃
င ၅၈၀၉၁၄
ခ ၂၇၆၃၃၄
ဃ ၆၁၅၅၄၅
ဃ ၅၆၆၂၂၀
င ၁၉၁၃၄၅
င ၇၄၆၁၂၄
င ၁၈၀၇၉၈
က ၃၃၁၃၅၅
ဆ ၄၇၃၀၇၆
က ၄၃၇၀၀၈
ဂ ၄၄၂၉၃၄
🏆ဝေဝေဆာဆာပေဒသာ ကျပ် သုံးသိန်း ဆု
ခ ၃၀၈၉၁
🏆ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ကျပ် နှစ်သိန်း ဆု
ဂ ၃၀၆၁
ဃ ၁၄၄၂
င ၂၄၉၂
🏆ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ကျပ် တစ်သိန်း ဆု
ဆ ၉၈၀
ဂ ၃၁၅
က ၉၁၅
ခ ၅၁၀
ဂ ၇၇၉
ဃ ၅၁၆
‌🏆ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ကျပ် ငါးသောင်းဆု
င ၄၀
င ၂၃
🏆ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ကျပ် တစ်သောင်းဆု
ဂ ၅
ကံထူး ကံမြူးလို့ ကံကောင်းကြပါစေ🙏🙏🙏
💚💚💚ထီပေါက်စဉ်ပေါင်းချုပ်နဲ့ ပြန်တိုက်ပေးပါ💚💚💚