၂လအတွင်း ပါတီတည်ထောင်ခွင့်နှင့် မှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားမှု ၂၉ ပါတီအထိ ရှိလာ

နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ ကို ၂၀၂၃ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၆) ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာ ၂လအတွင်း ပါတီတည်ထောင်ခွင့်နှင့် မှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားမှု ၂၉ ပါတီအထိ ရှိလာပြီး ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းလုံးစည်းရုံးမည့်ပါတီ ၇ ပါတီ နှင့် တိုင်းဒေသကြီး သိုမဟုတ် ပြည်နယ်တစ်ခုအတွင်း၌သာ စည်းရုံးမည့်ပါတီ ၂၂ ပါတီ ရှိကြောင်း သိရှိရပါတယ်။